TEXT 'TALK' to 22925
Healthcare Exchange Banner Image

LIBERTY Dental Plan Corporation received full Dental Plan accreditation by URAC as of 7/1/2019

URAC banner

2017
HITRUST Certified

LIBERTY received HITRUST CSF v8.1 certified status for its Health Solutions Plus core application and supporting systems as of 11/20/17
 
HITRUST banner

 

2018
HEDIS NCQA Certified

 LIBERTY Dental Plan was presented with a
2018 NCQA-Certified HEDIS® Compliance Audit™
by AttestHealth Care Advisors, LLC, an NCQA certified audit group.
 
NCQA banner

2021 Plan Details

Note: The documents below are in PDF format and required Acrobat Reader to view.


globe icon Language Assistance Information - The document supports the following languages:

 • Տեղեկություններ լեզվական աջակցության վերաբերյալ
 • Enfòmasyon Sou Asistans ak Lang
 • Tej Lus Qhia txog Kev Pab Txhais Lus
 • 言語サポートのご案内
 • ព័ត៌មានជំនួយខាងភាសា
 • 무료 통역/번역 서비스 안내
 • Informações sobre ajuda com o idioma
 • ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਸੂਚਨਾ
 • Информация о языковой поддержке
 • Impormasyon Tungkol sa Tulong sa Wika
 • Thông tin về trợ giúp ngôn ngữ
 • معلومات عن خدمات اللغة<
 • اطلاعات کمک زبان>
Healthcare Exchange Banner Image

Florida

2021 Plan Details

Note: The documents below are in PDF format and required Acrobat Reader to view.


globe icon Language Assistance Information - The document supports the following languages:

 • Տեղեկություններ լեզվական աջակցության վերաբերյալ
 • Enfòmasyon Sou Asistans ak Lang
 • Tej Lus Qhia txog Kev Pab Txhais Lus
 • 言語サポートのご案内
 • ព័ត៌មានជំនួយខាងភាសា
 • 무료 통역/번역 서비스 안내
 • Informações sobre ajuda com o idioma
 • ਭਾਸ਼ਾ ਸਹਾਇਕ ਸੂਚਨਾ
 • Информация о языковой поддержке
 • Impormasyon Tungkol sa Tulong sa Wika
 • Thông tin về trợ giúp ngôn ngữ
 • معلومات عن خدمات اللغة<
 • اطلاعات کمک زبان>