Notice of Language Assistance  
If you, or someone you’re helping, has questions about LIBERTY Dental Plan, you have the right to get  
help and information in your language at no cost. To talk to an interpreter, call (888) 442-8984.  
Si usted, o alguien a quien usted está ayudando, tiene preguntas acerca de LIBERTY Dental Plan, tiene  
derecho a obtener ayuda e información en su idioma sin costo alguno. Para hablar con un intérprete,  
llame al (888) 442-8984. (Spanish)  
如果您,或是您正在協助的對象,有關於 LIBERTY Dental Plan 方面的問題,您有權利免費以您  
的母語得到幫助和訊息。洽詢一位翻譯員,請撥電話(888) 442-8984(Chinese)  
Nếu quý vị, hay người mà quý vị đang giúp đỡ, có câu hi vLIBERTY Dental Plan, quý vscó quyn  
được giúp và có thêm thông tin bng ngôn ngca mình miễn phí. Để nói chuyn vi mt thông dch  
viên, xin gi (888) 442-8984. (Vietnamese)  
Kung ikaw, o ang iyong tinutulangan, ay may mga katanungan tungkol sa LIBERTY Dental Plan, may  
karapatan ka na makakuha ng tulong at impormasyon sa iyong wika ng walang gastos. Upang makausap  
ang isang tagasalin, tumawag sa (888) 442-8984. (Tagalog)  
만약 귀하 또는 귀하가 돕고 있는 어떤 사람이 LIBERTY Dental Plan 에 관해서 질문이 있다면  
귀하는 그러한 도움과 정보를 귀하의 언어로 비용 부담없이 얻을 수 있는 권리가 있습니다.  
그렇게 통역사와 얘기하기 위해서는(888) 442-8984 로 전화하십시오. (Korean)  
Si oumenm oswa yon moun w ap ede gen kesyon konsènan LIBERTY Dental Plan, se dwa w pou  
resevwa asistans ak enfòmasyon nan lang ou pale a, san ou pa gen pou peye pou sa. Pou pale avèk yon  
entèprèt, rele nan (888) 442-8984. (Haitian Creole)  
Եթե Դուք կամ Ձեր կողմից օգնություն ստացող անձը հարցեր ունի LIBERTY Dental Plan  
մասին, Դուք իրավունք ունեք անվճար օգնություն և տեղեկություններ ստանալու Ձեր  
նախընտրած լեզվով։ Թարգմանչի հետ խոսելու համար զանգահարե՛ք (888) 442-8984։  
(Armenian)  
Если у вас или лица, которому вы помогаете, имеются вопросы по поводу LIBERTY Dental Plan,  
то вы имеете право на бесплатное получение помощи и информации на вашем языке. Для  
разговора с переводчиком позвоните по телефону (888) 442-8984. (Russian)  
(Arabic) (888) 442-8984  
(Farsi)  
(888) 442-8984  
ご本人様、またはお客様の身の回りの方でも、LIBERTY Dental Plan についてご質問がござい  
したら、ご希望の言語でサポートを受けたり、情報を入手したりすることができます。料金  
はかかりません。通訳とお話される場合、(888) 442-8984