Phau Ntawv Rau  
Tswv Cuab  
Koj yuav tsum paub tej yam dab tsi hais txog koj tej kev pab  
LIBERTY Dental Plan of California, Inc.  
Daim Ntawv Pov Thawj txog Kev Duav thiab  
Daim Ntawv Qhia Tawm Nyob Ua Ke  
2019  
Lub Nras Sacramento  
Thaj Tsam Saib Xyuas Kev Kho Mob (Geographic  
Managed Care, GMC)  
Lwm yam lus thiab ntaub ntawv  
Lwm yam lus thiab  
ntaub ntawv  
Lwm yam lus  
Koj txais tau Phau Ntawv Rau Tswv Cuab no thiab pawg kho  
mob lwm cov ntaub ntawv pub dawb hauv lwm yam lus. Hu  
877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Yog hu pub dawb.  
Lwm txoj kev qhia  
Koj txais tau tej xov xwm no uas siv lwm txoj kev qhia dawb  
xwb, xws li cov ntawv Braille, cov ntawv sau loj thiab kev  
mloog suab. Hu 877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Yog hu  
pub dawb.  
Kev pab txhais lus  
Yog xav tau ib tug neeg txhais lus, neeg piav lus thiab kev  
pab rau kab lig kev cai pub dawb yeej muaj kev pab 24 teev  
tauj ib hnub, 7 hnub tauj ib lim piam, los sis yog xav txais ib  
phau ntawv rau tswv cuab no ua lwm yam lus, hu  
877-550-3875 (TTY 800-735-2929). Yog hu pub dawb.  
Hu Qhov Chaw Pab Tswv Cuab rau ntawm 877-550-3875 (TTY 800-735-2929).  
Peb nyob no hnub Monday txog hnub Friday 8:00 teev sawv ntxov txog 5:00 teev  
tsaus ntuj. Yog hu pub dawb. Xyuas peb online nyob ntawm  
www.libertydentalplan.com.  
2