Անդամի  
տեղեկագիրք  
Ինչ է Ձեզ հարկավոր իմանալ Ձեր նպաստների մասին  
LIBERTY Dental Plan of California, Inc.  
Ծածկույթի Համակցված Ապացույց և  
Բացահայտման ձևը  
2019  
Լոս Անջելես վարչաշրջանի  
Prepaid Health Plan (PHP)  
Այլ լեզուներ և ձևաչափեր  
Այլ լեզուներ և  
ձևաչափեր  
Այլ լեզուներ  
Դուք կարող եք այս Անդամի տեղեկագիրքը և ծրագրի այլ  
նյութերը անվճար ստանալ այլ լեզուներով։ Զանգահարեք  
8
88-703-6999 (TTY 800-735-2929) հեռախոսահամարով:  
Զանգն անվճար է:  
Այլ ֆորմատներ  
Այս տեղեկատվությունը կարող եք խնդրել այլ  
ձևաչափերով, ինչպես օրինակ՝ բրայլ, խոշոր տառատեսակ  
կամ աուդիո ձևաչափերով: Զանգահարեք 888-703-6999  
(TTY 800-735-2929) հեռախոսահամարով: Զանգն անվճար  
է:  
Թարգմանչական ծառայություններ  
Բանավոր թարգմանության, լեզվական և մշակութային  
անվճար ծառայությունների և օգնության համար, որ  
հասանելի են օրը 24 ժամ, շաբաթը 7 օր, կամ այս  
տեղեկագիրքը այլ լեզվով ստանալու համար զանգահարեք  
8
88-703-6999 (TTY 800-735-2929) հեռախոսահամարով։  
Զանգն անվճար է:  
Զանգահարեք Անդամների սպասարկման բաժին 888-703-6999 (TTY 800-  
7
35-2929) հեռախոսահամարով։ Մենք աշխատում ենք Երկուշաբթիից  
ուրբաթ, 8:00 - 17:00: Զանգն անվճար է։ Այցելեք մեզ առցանց՝  
www.libertydentalplan.com հասցեով։  
2