Hanbuk ng  
Miyembro  
Ang kailangan mong malaman tungkol sa iyong mga benepisyo  
LIBERTY Dental Plan of California, Inc.  
Pinagsamang Ebidensiya ng Pagsakop at  
Porma ng Pagsisiwalat  
2019  
Binabayaran Muna na Planong Pangkalusugan  
Prepaid Health Plan, PHP) ng Los Angeles County  
(
Ibang mga wika at anyo  
Ibang mga wika  
at anyo  
Ibang mga wika  
Makukuha mo itong Hanbuk ng Miyembro at ibang mga  
materyal ng plano nang libre sa ibang mga wika.  
Tumawag sa 888-703-6999 (TTY 800-735-2929). Ang  
tawag ay libre.  
Ibang mga anyo  
Makukuha mo ang impormasyong ito nang libre sa ibang  
mga anyo, tulad ng Braille, malalaking letra at audio.  
Tumawag sa 888-703-6999 (TTY 800-735-2929). Ang  
tawag ay libre.  
Mga serbisyo ng interpreter  
Para sa libreng interpreter, mga serbisyong pangwika at  
pangkultura at tulong na makukuha 24 na oras sa isang  
araw, 7 araw sa isang linggo, o upang makuha ang  
hanbuk na ito sa ibang wika, tumawag sa 888-703-6999  
(TTY 800-735-2929). Ang tawag ay libre.  
Tawagan ang Mga Serbisyong Pangmiyembro 888-703-6999 (TTY 800-735-  
2929 ). Narito kami Lunes hanggang Biyernes, 8:00 am hanggang 5:00 pm. Ang  
tawag ay libre. Bisitahin kami online sa www.libertydentalplan.com.  
2