Cm Nang ca  
Hi Viên  
Những điều quý vcn biết vquyn li ca quý vị  
LIBERTY Dental Plan of California, Inc.  
Tng Hp Chng TBo  
Him và Bn Công Bố  
2019  
Chương trình Prepaid Health Plan của Qun Los Angeles  
(Chương trình bảo him sc khe chi phí trả trước,  
viết tt là PHP)  
Các ngôn ngvà hình thc khác  
Các ngôn ngvà hình  
thc khác  
Các ngôn ngkhác  
Quý vcó thyêu cầu được cp min phí tp Cm Nang  
ca Hi Viên này bng nhng ngôn ngkhác. Xin gi  
8
88-703-6999 (TTY 800-735-2929). Cuc gi này min phí.  
Các hình thc khác  
Quý vcó thyêu cầu được cp thông tin này min phí bng  
nhng hình thức khác như chữ ni Braille, bn in chln và  
băng thu âm. Xin gọi 888-703-6999 (TTY 800-735-2929).  
Cuc gi này min phí.  
Dch vthông dch viên  
Để được cp dch vthông dch, ngôn ngữ và văn hóa miễn  
phí, được giúp đỡ 24/24, 7 ngày trong tun, hoc để được  
cp cm nang này bng mt ngôn ngkhác, vui lòng gi số  
8
88-703-6999 (TTY 800-735-2929). Cuc gi này min phí.  
Xin gi cho Ban Dch VHi Viên ti 888-703-6999 (TTY 800-735-2929). Chúng  
tôi làm vic tthứ Hai đến thSáu, t8 giờ sáng đến 5 gichiu. Cuc gi này  
min phí. Vào trang mng ca chúng tôi ti www.libertydentalplan.com.  
2