شما
 
وقꢀح  
DENTAL MANAGED CARE
برنامه
 
حتꢁ  
)Appeal(
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢂدرخو
 
نیدꢂوꢁ
 
ꢃم،یدꢁنیس
 
ꢄفꢂمو
 
خودꢃنپزشکꢂدند
 
ꢅدرماꢆدربارꢆشد
 
هꢁگرفꢇصمیꢁ
 
با
 
گرꢂ  
.
نیدꢈ
 
ثبت
 
خود
 DENTAL PLAN
نزد
 
ꢂر
 
خود
 )Appeal(
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢂدرخو
 
.نمایید  
)
Appeal(
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢂدرخو
 
ثبت
 
ꢃꢉونꢉچ  
حاضر
 
درحال
 
گرꢂ
 
.نمایید
 
ثبت
 
ꢀر
 
خود
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
که
 
ریدꢀد
 
لتꢂم"ꢃꢀقدꢀ
 
ꢄꢅعꢀ"
 
نامه
 
ꢆاریꢁ
 
زꢀ
 
روز
 60 
مدت
 
شما  
رꢂم
 
ꢆاریꢁ
 
زꢀ
 
روز
 10
ꢊظر
 
ꢂر
 
خود
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢂدرخو
 
باید
 
،ندꢈ
 
ꢂپید
 
مهꢂدꢂ
 
شما
 
ꢅدرما
 
هꢈ
 
یدꢋمای
 
و
 
یدꢁسꢌ
 
ꢅدرما
 
حتꢁ  
باید
 
.نمایید
 
ꢇرساꢀ
 
،شود
 
وقفꢁم
 
شما
 
خدمات
 
ستꢀ
 
رꢀقر
 
که
 
ꢊاریخꢁ
 
زꢀ
 
ꢉپی
 
یا
 
شما؛
 
به
 
نامه
 
ꢇحویꢁ
 
ꢄزما
 
زꢀ
 
یا
 
پست
 
ꢈرꢀدꢀ
 
ꢈشد  
.
یدꢋد
 
مهꢀدꢀ
 
ꢄکماکا
 
ꢀر
 
خود
 
نظر
 
مورد
 
ꢄدرما
 
مایلید
 
که
 
نمایید
 
ꢃꢅعꢀ
 
،کنید
 
ꢊم
 
ثبت
 
ꢀر
 
خود
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
که
 
ꢊꢁوق  
:
کنید
 
ꢌمطر
 
ما
 
نزد
 
ꢀر
 
خود
 
جدیدنظرꢁ
 
ستꢀدرخو
 
ꢊꢍرونیꢁꢍꢎꢀ
 
پست
 
یا
 
ꢄꢏلꢁ
 
با
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
شما  
با
 LIBERTY Dental Plan 
با
 
رꢂزظꢀ
 
دꢐب
 5 
اꢁ
 
ꢑصب
 8 
ساعت
 
زꢀ
 
هꢐجم
 
اꢁ
 
دوشنبه
 
زꢀ
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
شما
 
:ꢄꢏلꢁ
 
با
 •  
800-1
ꢈشمار
 
با
 
اꢏطꢎ
 
،کنید
 
گوꢁꢏꢒ
 
یا
 
بشنوید
 
ꢊخوب
 
به
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊنم
 
رꢒꢀ
 
.بگیرید
 
ꢓماꢁ
 6999-703-888-1
ꢈشمار  
بگیرید
 
ꢓماꢁ
 735-2929  
-
.
:
نماییدꢇرساꢀ
 
ꢓآدر
 
ꢄیꢀ
 
به
 
ꢈکرد
 
ꢉنگار
 
نامه
 
ꢔی
 
یا
 
و
 
کنید
 
پر
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
ꢃرꢕ
 
ꢔی
 
یا
 
:ꢊبꢁک
 
بصورت
 •  
LIBERTY Dental Plan of California  
3
40 Commerce Suite 100  
Irvine, CA 92602  
ندꢀوꢁ
 
ꢊم
 
نیز
 
شما
 
ꢊꢍنپزشꢀدند
 
بیمه
 
ꢌطر
 
.ستꢀ
 
موجود
 
شما
 
رꢁدک
 
ꢊꢍنپزشꢀدند
 
ꢖمط
 
در
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
ꢃرꢕ  
دꢁرسꢏب
 
ꢀر
 
ꢃرꢕ
 
شما
 
ꢗꢀبر  
.
ꢓآدر
 
به  
.نمایید
 
هꢐجꢀمر
 
خودꢊدرمان
 
بیمهꢌطر
 
وبسایت
 
به:ꢊꢍرونیꢁꢍꢎ
 
بصورت
 •  
بروید
 www.libertydentalplan.com  
که
 
ꢊشخص
 
،ꢄاꢁدوس
 
،ꢄگاꢁبس
 
زꢀ
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
یا
 
.نمایید
 
ثبت
 
ꢀر
 
خود
 )Appeal(
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
نیز
 
ꢄاꢁخود  
شما
 
به
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
ثبت
 
در
 
که
 
بگیرید
 
ꢔکم
 
خود
 
ꢇوکی
 
یا
 
و
 
ꢔپزش
 
،ꢔپزشꢀدند
 
،ستꢀ
 
شما
 
ꢄیباꢁپش
 
و
 
مادꢁعꢀ
 
ꢇقاب  
که
 
ꢊꢍنپزشꢀدند
 
.نمایید
 
ꢇرساꢀ
 
،کند
 
ꢗبازنگر
 
شما
 
ꢊꢍنپزشꢀدند
 
بیمه
 
ꢌطر
 
مایلید
 
که
 
ꢊꢁعاꢅطꢀ
 
ونهꢒرꢋ
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
.کنند
 
ꢔکم  
.
ستꢀ
 
اوتꢏꢁم
 
هꢁꢕرꢒ
 
شما
 
ꢗꢀبر
 
ꢀر
 
ꢊیꢀدꢁبꢀ
 
ꢃصمیꢁ
 
که
 
ꢊꢍنپزشꢀدند
 
با
 
،کند
 
ꢊم
 
ꢊبررس
 
ꢀر
 
شما
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو  
ꢘموضوꢇحꢄꢅعꢀ"
 
ꢄꢀعنو
 
با
 ꢗꢀ
نامه،ꢄزماꢄآ
 
در.دꢋدꢆپاس
 
شما
 
به
 
که
 
ردꢀد
 
لتꢂم
 
روز
 30 
ꢊꢍنپزشꢀدند
 
بیمه
 
ꢌطر  
ꢊظر
 
گرꢂ
 
.ستꢀ
 
ꢈبود
 
چه
 
شما
 
ꢊꢍنپزشꢀدند
 
بیمه
 
ꢌطر
 
ꢃصمیꢁ
 
که
 
تꢏꢒ
 
دꢋꢀخو
 
شما
 
به
 
نامه
 
ꢄیꢀ
 
.کرد
 
یدꢋꢀخو
 
تꢕدریا
 
"جدیدنظرꢁ  
:نیدꢂوꢁ
 
ꢃم
 
،یدꢂ
 
ꢆنکرد
 
دریافت
 ꢍꢂ
نامه
 
روز
 30  
بیمهꢌطر
 
ꢄسازما
 
زꢀ
 
ꢙخارꢗبازنگر
 
ꢚمرج
 
ꢔی
 
زꢀ
 
و
 
نمایید
 )IMR( 
یا
 
"لꢀꢁمس
 
ꢃپزشک
 
ꢍرꢉبازن"
 
ستꢀدرخو
 •  
دꢋد
 
رꢀقر
 
ꢗبازنگر
 
مورد
 
ꢀر
 
شما
 
ꢈپروند
 
که
 
یدꢋꢀبخو  
.
.
شودꢊم
 
ꢊبررس
 
ꢊقاض
 
ꢔی
 
وسطꢁ
 
شما
 
ꢈپروند
 
و
 
نمایید
 ")State Hearing( 
ꢃꢁꢎیاꢂ
 
ꢃدرسꢂد"
 
ستꢀدرخو
 •  
.نمایید
 
هꢐꢎمطا
 
ꢀر
 
زیر
 
ꢉبخ
 
ꢊꢁꢎیاꢀ
 
ꢊدرسꢀد
 
یا
 IMR
ستꢀدرخو
 
ꢊچگونگ
 
ꢗꢀبر
 
اꢏطꢎ  
ꢆشد
 
سریعꢁ
 
نظر
 
جدیدꢁ  
72
ظرف
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
،رساند
 
ꢊم
 
ꢖآسی
 
شما
 
ꢗاꢋ
 
ꢄꢀدند
 
یتꢐوض
 
یا
 
متꢅس
 
به
 
ꢈروز
 30 
ظارꢁنꢀ
 
که
 
دیدꢛꢁꢐم
 
یا
 
ریدꢀد
 
درد
 
رꢒꢀ  
یا
 
متꢅس
 
بهꢖآسی
 
ꢜباع
 
ظارꢁنꢀ
 
ꢀچر
 
که
 
کنیدꢃꢅعꢀ
 
،خود
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
ثبت
 
ꢄزما
 
در.کنید
 
تꢕدریا
 
ꢖꢀجو
 
ساعت  
.
کنید
 
ꢊم
 
"ꢆشد
 
سریعꢁ
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢂدرخو"
 
که
 
نمایید
 
ꢇحاص
 
ꢄطمیناꢀ
 
.شود
 
ꢊم
 
شما
 
ꢗاꢋ
 
ꢄꢀدند
 
یتꢐوض  
یدꢁنیس
 
ꢄفꢂمو
 
خود
 
ꢃنپزشکꢂدند
 
ꢅدرما
 
ꢆدربار
 
ꢆشد
 
هꢁگرف
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ꢇصمیꢁ
 
با
 
گرꢂ  
که
 
ꢈکرد
 
ꢃꢅعꢀ
 
شما
 
با
 
که
 
یدꢀ
 
ꢈکرد
 
تꢕدریا
 
ꢀر
 
"جدیدنظرꢁ
 
ꢇح
 
ꢄꢅعꢀ"
 
نامه
 
و
 
یدꢀ
 
ꢈکرد
 
ثبت
 
ꢀر
 
خود
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
رꢒꢀ  
ꢇصمیꢁ
 
ꢆدربار
 ꢍꢂ 
نامه
 
ꢏصꢂ
 
هꢍینꢀ
 
یا،دꢋد
 
ꢊنم
 
ئهꢀرꢀ
 
ꢀر
 
شما
 
ستꢀدرخو
 
مورد
 
خدمات
 
ꢄکماکا
 
شماꢊꢍنپزشꢀدند
 
بیمه
 
ꢌطر  
:
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
،هꢁگذش
 
ꢅزما
 
ꢅآ
 
زꢂ
 
روز
 30
زꢂ
 
ꢐبی
 
و
 
یدꢂ
 
ꢆنکرد
 
دریافت
 
ꢅیشاꢂ  
بیمهꢌطر
 
ꢄسازما
 
زꢀ
 
ꢙخارꢗبازنگر
 
ꢚمرج
 
ꢔی
 
زꢀ
 
و
 
نمایید
 )IMR( 
یا
 
"لꢀꢁمس
 
ꢃپزشک
 
ꢍرꢉبازن"
 
ستꢀدرخو
 •  
دꢋد
 
رꢀقر
 
ꢗبازنگر
 
مورد
 
ꢀر
 
شما
 
ꢈپروند
 
که
 
یدꢋꢀبخو  
.
.
شودꢊم
 
ꢊبررسꢊقاض
 
ꢔی
 
وسطꢁ
 
شما
 
ꢈپروند
 
و
 
نمایید
 ")State Hearing( 
ꢃꢁꢎیاꢂ
 
ꢃدرسꢂد"
 
ستꢀدرخو
 •  
ببینید
 
و
 
کنید
 
ꢄحاꢁمꢀ
 
ꢀدꢁبꢀ
 
ꢀر
 
ꢉرو
 
دو
 
ꢄیꢀ
 
زꢀ
 
ꢊꢍی
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
یا
 
.نمایید
 
ꢃꢁꢎیاꢂ
 
ꢃدرسꢂد
 
و
 IMR 
ستꢂدرخو
 
ꢅمزماꢌ
 
نیدꢂوꢁ
 
ꢃم  
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
،یدꢁنیس
 
ꢊضꢀر
 
ꢄآ
 
یجهꢁن
 
زꢀ
 
رꢒꢀ
 
و
 
کنید
 
ستꢀدرخو
 IMR
ꢗꢀبر
 
ꢀدꢁبꢀ
 
،ꢇمثا
 
ꢗꢀبر
 
.نه
 
یا
 
کند
 
ꢊم
 
ꢇح
 
ꢀر
 
شما
 
ꢇꢍمش
 
که  
نیدꢀوꢁ
 
ꢊنم
 
دیگر
 
،کنید
 
ꢌمطر
 
ꢀر
 
ꢊꢁꢎیاꢀ
 
ꢊدرسꢀد
 
ꢔی
 
ꢗاضاꢛꢁ
 
ꢀدꢁبꢀ
 
شما
 
رꢒꢀ
 
،ꢇحا
 
رꢋ
 
در
 
.کنید
 
ستꢀدرخو
 
ꢊꢁꢎیاꢀ
 
ꢊدرسꢀد
 
ꢔی  
.
یردꢒ
 
ꢊم
 
ꢀر
 
ꢊایꢂن
 
ꢃصمیꢁ
 )State Hearing(
ꢊꢁꢎیاꢀ
 
ꢊدرسꢀد
 
ردꢀمو
 
ꢄیꢀ
 
در
 
.کنید
 
ستꢀدرخو
 IMR
ꢗꢀبر  
.
نمایید
 
ختꢀپرد
 ꢗꢀ
زینهꢋ
 
نیست
 
ꢃزꢝ
 
ꢊꢁꢎیاꢀ
 
ꢊدرسꢀد
 
یا
 IMR
ꢗꢀبر  
)
IMR(
لꢀꢁمس
 
ꢃپزشک
 
ꢍرꢉبازن  
ظرف
 
رꢒꢀ
 
.کنید
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢀدرخو
 
خودꢊꢍنپزشꢀدند
 
بیمه
 
ꢌطر
 
نزدꢀدꢁبꢀ
 
باید
 
،نمایید
 IMR 
ستꢀدرخو
 
یدꢋꢀخو
 
ꢊم
 
رꢒꢀ  
ꢊم،نباشیدꢊضꢀر
 
خودꢊꢍنپزشꢀدند
 
بیمه
 
ꢌطرꢃصمیꢁ
 
زꢀ
 
رꢒꢀ
 
یا،یدꢁꢕنگرꢆپاس
 
خود
 
ꢊꢍنپزشꢀدند
 
بیمه
 
ꢌطر
 
زꢀ
 
روز
 30  
ꢌمطر
 
ꢀر
 
خود
 IMR
ستꢀدرخو
 
،"جدیدنظرꢁ
 
ꢇح
 
ꢄꢅعꢀ"
 
ꢆاریꢁ
 
زꢀ
 
روز
 180
ظرف
 
باید
 
شما
 
.نمایید
 IMR
ستꢀدرخو
 
نیدꢀوꢁ  
.
.کنید  
یا
 
شما
 
متꢏس
 
هꢈ
 
ستꢂ
 
ꢍردꢂمو
 
در
 
ꢅیꢂ
 
.نمایید
 IMR 
ستꢂدرخو
 
یماꢀꢁمس
 
نیز
 
نظر
 
جدیدꢁ
 
ستꢂدرخو
 
ثبتꢅبدو
 
نیدꢂوꢁ
 
ꢃم  
ر
 IMR
ستꢀدرخو
 
ꢊچگونگ
 
به
 
مربوط
 
عاتꢅطꢀ
 
شما
 
به
 
زیر
 
فꢀرꢒꢀپار
 
.باشد
 
ꢍفور
 
خطر
 
ꢑرꢒم
 
در
 
شما
 
ꢃنꢂدند
 
ردꢈارꢈ  
دꢋد
 
ꢊم  
.
بر
 
تꢀنظا
 
مسئول
 
)یفرنیاꢁکا
 
شده
 
ꢂꢃرꢃمد
 
ꢄاꢅ
 
ꢂꢆقꢇمر
 
ꢈاꢉꢊꢀپاꢋ(
 California Department of Managed Health Care  
هꢀاꢉش
 
با
 
ꢇدꢑبꢇ
 
دꢃبا
 
،دꢃꢇ
 
هꢋکر
 
ꢂꢒاꢃꢀꢋ
 
"اꢃꢇمز
 ꢓꢆꢔꢊ
ꢕعد
 
ꢖیꢉصꢊ
 
ꢌنیꢍعꢇ"
 
ꢌنام
 
گرꢇ
 
.باشد
 
ꢎم
 
ꢎꢏزشꢐنꢇندꢋ
 
ꢂꢆقꢇمر
 
ꢄاꢅ
 
طرح  
طرح
 
دنظرꢃجدꢊ
 
ꢂꢝꢇخوꢀꢋ
 
ندꢗꢀ
 
،ꢈاꢉꢊꢀپاꢋ
 
با
 
ꢘꢑꢒگر
 
ꢙاꢉꢊ
 ꢚꢇ
ꢛپی
 
دꢃیرꢜب
 
ꢙاꢉꢊ
 
ꢋخو
 
ꢎꢏزشꢐنꢇندꢋ
 
طرح
 
اꢃ
 1-888-703-6999  
اꢃ
 
اꢉش
 
ꢎقانون
 
ꢞوꢔꢟ
 ꢚꢇ
ꢠیچیꢅ
 
ꢌب
 
ꢂꢆنس
 
ندهꢀꢇꢋꢚبا
 
ꢛꢔن
 
،ꢎꢏزشꢐنꢇندꢋ
 
طرح
 
دنظرꢃجدꢊ
 
شیوه
 ꢚꢇ
هꢋفاꢑꢝꢇ
 
.دꢃیرꢜب
 
ꢛپی
 ꢇꢀ
ꢋخو  
ꢌꢑشꢇꢋ
 
دنظرꢃجدꢊ
 
ꢄꢇبر
 
ꢠꢉک
 
ꢌب
 
ꢚنیا
 
ꢄꢀوꢒ
 
ꢋꢀꢇمو
 
ꢌب
 
مربوط
 
ꢌک
 
ꢄꢋꢀꢇمو
 ꢀꢋ
گرꢇ
 
.ꢂشꢇꢋ
 
دꢅꢇوꢡن
 
اꢉش
 
ꢄꢇبر
 
ꢋوꢢمو
 
ꢈꢇرꢆꢢ
 
اناتꢏمꢇ  
ꢄꢋꢀꢇموꢀꢋ
 
اꢃ
 
،دهꢣن
 
ꢎیدگꢝꢀ
 
ꢤوꢥꢦم
 
ꢀوꢦبꢈاꢊ
 
ꢎꢏزشꢐنꢇندꢋ
 
طرح
 
ꢧꢝوꢊ
 
اꢉش
 
دنظرꢃجدꢊ
 
ꢂꢝꢇخوꢀꢋ
 
ꢌب
 
ꢌک
 
ꢄꢋꢀꢇموꢀꢋ
 
اꢃ
 ꢗ 
،باشید  
ꢙاꢉꢊ
 
ꢈاꢉꢊꢀپاꢋ
 
با
 
ꢠꢉک
 
ꢂꢝꢇخوꢀꢋ
 
ꢄꢇبر
 
نیدꢇوꢊ
 
ꢎم
 
،باشد
 
مانده
 
ꢎباق
 
ꢨꢝپا
 
ꢈꢗبد
 
اꢉش
 
دنظرꢃجدꢊ
 
ꢂꢝꢇخوꢀꢋ
 ꢚꢗꢀ 30 ꢚꢇ
ꢛبی
 
ꢌک  
.
باشید
 
نیز
 )IMR
،ꢎꢏپزش
 
ꢓꢔꢑمس
 
ꢄرꢜنꢚبا(
 Independent Medical Review ꢠꢃ
ꢧꢃꢇشر
 
دꢢꢇꢗ
 ꢂꢝꢇ
ꢘꢏꢉم
 
ꢘیꢩچꢉꢅ
 
.دꢃیرꢜب  
دꢅꢇخو
 
ꢕنجاꢇ
 
اꢉش
 
ꢎꢏزشꢐنꢇند
 
طرح
 
ꢧꢝوꢊ
 
شده
 
ꢌꢑꢒگر
 
ꢖیꢉصꢊ
 
بر
 
ꢌانꢒطر
 
ꢎب
 
ꢄꢀꢗمر
 IMR
دꢩꢃꢇرꢒ
 
،باشید
 IMR
ꢧꢃꢇشر
 
دꢢꢇꢗ
 
گرꢇ  
اꢃ
 
ꢄꢀوꢒ
 
ꢎꢏپزش
 
خدمات
 
غꢁاꢆم
 
هꢀباꢀꢋ
 
نظر
 
ꢪꢍꢑخꢇ
 
ꢋꢀمو
 ꢀꢋ
،ꢄꢋاꢫꢩꢣپی
 
ꢈماꢀꢋ
 
اꢃ
 
خدمات
 
ꢌب
 
ꢎꢏپزش
 
ꢚنیا
 
ꢋꢀمو
 ꢀꢋ ꢋꢇꢋ  
ꢈاꢜꢃꢇꢀ
 
ꢎꢩفꢥꢊ
 
هꢀاꢉش
 
ندꢀꢇꢋ
 
ꢄꢀاꢑگف
 
اꢃ
 
ꢎꢃꢇوꢩش
 
لꢍꢑخꢇ
 
ꢌک
 
ꢄꢋꢇرꢒꢇ
 
ꢄꢇبر
 
ꢈاꢉꢊꢀپاꢋ
 
.ꢋکر
 
دꢅꢇخو
 
نظر
 
ꢀاꢫꢬꢇ
 
،ꢄꢀꢇرꢦضꢇ  
ꢈاꢉꢊꢀپاꢋ
 
ꢎꢑرنꢑꢩꢃꢇ
 
ꢂꢃبساꢗ
 .ꢋꢀꢇꢋ
نیز
 (1-877-688-9891)
هꢀاꢉش
 
ꢌب
 TDD
ꢧخ
 ꢠꢃ (1-888-HMO-2219)  
ꢌꢭꢇꢀꢇ
ꢘبꢍآن
 
تꢀبصو
 ꢇꢀ
ꢌمربوط
 
ꢄاꢅ
 
ꢎꢃاꢉꢩꢅꢇꢀ
 IMR
ꢂꢝꢇخوꢀꢋ
 
ꢕرꢒ
 
،اتꢃاꢏش
 
ꢕرꢒ
 )http://www.hmohelp.ca.gov(  
.
دꢩک
 
ꢎم  
)
STATE HEARING(
ꢃꢁꢎیاꢂ
 
ꢃدرسꢂد  
ꢌمطر
 
ꢀر
 
خود
 
ستꢀدرخو
 
،"جدیدنظرꢁ
 
ꢇح
 
ꢄꢅعꢀ"
 
ꢆاریꢁ
 
زꢀ
 
روز
 120
ظرف
 
باید
 
،باشید
 
هꢁشꢀد
 
ꢊꢁꢎیاꢀ
 
ꢊدرسꢀد
 
که
 
مایلید
 
رꢒꢀ  
کنید
 
ꢌمطر
 
ꢀر
 
ꢊꢁꢎیاꢀ
 
ꢊدرسꢀد
 
ꢔی
 
ꢗاضاꢛꢁ
 
پست
 
یا
 
ꢄꢏلꢁ
 
ꢞطری
 
زꢀ
 
نیدꢀوꢁ
 
ꢊم
 
شما
 
..کنید  
:
ستꢀ
 
ꢄꢍمم